truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ (employee communication) là gì? Truyền thông nội bộ (TTNB) là một chuyên ngành của quan hệ công chúng,  truyền thông nội bộ bắt đầu trước khi…

kế hoạch marketing

Kế hoạch Marketing là gì? 1. Định nghĩa Kế hoạch marketing (marketing plan) là một bảng bao gồm những nội dung và phạm vi các hoạt động Marketing. Một kế…